Regulamin
Regulamin sklepu internetowego kosmetyki-lecznicze
 
O sklepie internetowym kosmetyki-lecznicze
Sklep internetowy dostępny pod adresem www.kosmetyki-lecznicze.pl, prowadzony jest przez firmę VITUS wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej pod numerem 56251 w dniu 2.05.2007r.
 
Składanie zamówień i płatności
1.   Sklep Internetowy prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet przez:
a.   "koszyk" znajdujący się w sklepie www.kosmetyki-lecznicze.pl,
b.   pocztę elektroniczną e-mail: vitus@onet.eu.
2.   Przedmiotem sprzedaży dokonywanej za pośrednictwem sklepu internetowego są towary wymienione w ofercie, przedstawione na stronie www.kosmetyki-lecznicze.pl w chwili składania zamówienia.
3.   Aby złożyć zamówienie, należy najpierw założyć w sklepie internetowym www.kosmetyki-lecznicze.pl konto.
4.   Zamówienia w sklepie mogą składać:
a.   osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat, mające pełną zdolność do czynności prawnych,
b.   osobowe spółki prawa handlowego,
c.   osoby prawne.
5.   Wszystkie ceny podane w serwisie www.kosmetyki-lecznicze.pl są:
a.   podane w dwóch wariantach: cena netto; bez naliczonego podatku VAT, oraz cena brutto z naliczonym podatkiem VAT
b.   podane w złotych polskich.
c.   Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca od chwili złożenia przez Klienta zamówienia. Cena wiąże zarówno klienta jak i sprzedawcę – firmę VITUS.
6. Firma VITUS zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, z wyłączeniem sytuacji, o której mowa w ust.5 powyżej, wprowadzania nowych towarów do oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu www. Kosmetyki-lecznicze.pl, bądź wprowadzania w nich zmian.
7.   Niezwłocznie po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje e-mailem wiadomość, że zamówienie dotarło do sklepu.
8.   Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców sklepu. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem, Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).
9.   Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.
10.Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia oraz dane zamawiającego drogą internetową lub telefonicznie w ciągu trzech dni roboczych od daty jego otrzymania; jednocześnie zastrzegając sobie prawo odstąpienia od umowy w ciągu 5 dni roboczych od daty złożenia zamówienia przez kupującego.
11.Przyjęcie do realizacji zamówienia rozpoczyna się:
w przypadku przelewu bankowego na konto sklepu - w dniu zaksięgowania wpłaty na wskazane konto bankowe.
12.Klient może wprowadzić zmiany w zamówieniu do momentu wystawienia dokumentu sprzedaży przez kontakt kosmetyki-lecznicze.pl
13.Do każdego zamówienia wystawiany jest dokument sprzedaży. Faktura lub paragon wystawiany jest w chwili, gdy wszystkie zamówione przez Klienta towary są skompletowane i gotowe do wysyłki. Dowód zakupu, oryginał faktury jest dołączony do przesyłki.
14.W przypadku potwierdzenia przez Sklep Internetowy przyjęcia zamówienia Klienta do realizacji w procesie zamówienia, zgodnie z regulacjami wskazanymi w pkt 11 i 12 Regulaminu dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży na odległość pomiędzy Sklepem Internetowym a Klientem.
 
Koszt i czas dostawy
1.   Sklep Internetowy dostarcza przesyłki do kupującego na jego koszt. Dostawa towaru odbywa się w sposób wybrany w serwisie www.kosmetyki-lecznicze.pl przez Klienta.
2.   Przesyłki dostarczane są wyłącznie na terytorium Polski.
3.   Przy każdym towarze podany jest prognozowany czas realizacji zamówienia określony w dniach roboczych. Jest to czas od momentu złożenia zamówienia do chwili jego wysłania do Klienta. Zamówienie na towary o różnym czasie realizacji wysyłane jest po skompletowaniu całości, tzn. po upływie czasu najdłuższego z podanych.
4.   Czas dostawy zamówienia składa się z okresu do wysłania towaru oraz czasu potrzebnego na dostarczenie gotowej przesyłki do Klienta. Jest on zależny od wybranego sposobu dostarczenia towaru i wynosi od 1 do 10 dni roboczych.
5.   Kupujący zobowiązany jest do odbioru zamówionego towaru i uregulowania należności za zamówione towary zgodnie z wybraną formą płatności. Kupujący może odmówić odbioru zamówionego towaru jedynie w przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru przesyłki jej uszkodzenia.
Kupujący zobowiązany jest do odbioru zamówionego towaru i uregulowania należności za zamówione towary zgodnie z wybraną formą płatności. Kupujący może odmówić odbioru zamówionego towaru jedynie w przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru przesyłki jej uszkodzenia.
Ochrona danych osobowych
1.   Składając zamówienie, Klient świadomie zgadza się na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia, a także w celu obsługi ewentualnych reklamacji, ułatwienia przyszłych zakupów. Dane te nie są przetwarzane ani wykorzystywane w żadnym innym celu.
2.   Jeśli Klient zgodzi się na otrzymywanie newsletter`a, jego dane (adres e-mail) będą wykorzystywane w celu wysyłania gazetki, informacji o promocjach.
3.   Dane osobowe umieszczone w bazie danych Sklepu Internetowego www.kosmetyki-lecznicze.pl są przetwarzane wyłącznie dla jego potrzeb, nie są i nie będą też udostępniane innym podmiotom. Dane te są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. nr 133 poz. 883). Klient ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania lub ich usunięcia.
Struktura witryny sklepu została zaprojektowana w taki sposób, aby można ją było odwiedzać bez konieczności identyfikacji lub ujawniania danych osobowych. Podczas odwiedzania witryn nie są też gromadzone żadne dane służące do identyfikacji samego odwiedzającego lub jego komputera.
Zasady reklamacji
1.   Wszystkie produkty oferowane w Sklepie Internetowym www.kosmetyki-lecznicze.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. Produkty posiadają gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Każdorazowo warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta.
2.   Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez Sprzedawcę przesyłki z reklamowanym towarem.
3.   W przypadku uzasadnionej reklamacji, produkt uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe, Sprzedawca zwróci nabywcy równowartość ceny towaru i koszty przesyłki reklamacyjnej lub zaoferuje mu inne, dostępne towary do wyboru.
4.   Towar niepełnowartościowy należy odesłać przesyłką kurierską lub pocztową na adres:
VIYUS ul. Wólczańska 67/1 90-608 Łódź z dopiskiem (zwrot) W przypadku uszkodzenia towaru, do przesyłki należy dołączyć spisany w obecności kuriera protokół szkody, w którym ujęta będzie data, godzina doręczenia oraz opis uszkodzeń lub zauważonych braków.
 
Odstąpienie od umowy
1.   Klient, będący konsumentem w rozumieniu ustawy z dnia 24 czerwca 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827), ma prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny, w terminie 14 dni licząc od daty objęcia rzeczy w posiadanie w przypadku wydania rzeczy, a w przypadku umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części, natomiast w przypadku regularnego dostarczenia rzeczy przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy; co do pozostałych umów termin 14 dni na odstąpienie należy liczyć od dnia zawarcia umowy.
2.   Klient aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, musi poinformować firmę VITUS z siedzibą w Łodzi przesyłając oświadczenie o dostąpieniu na adres: (poczta i poczta elektroniczna) W oświadczeniu konsument powinien wskazać swoje imię i nazwisko, adres, oświadczenie o odstąpieniu, data zawarcia umowy, podpis. W załączniku do regulaminu dostępny formularz odstąpienia od umowy.
3.   Towar należy zwrócić w takim stanie, w jakim Kupujący otrzymał go od Sprzedawcy. Towar powinien zostać zabezpieczony w sposób zapobiegający powstaniu uszkodzeń w transporcie. Kupujący zobowiązany jest dołączyć dowód zakupu oraz oświadczenie o odstąpieniu, jeżeli wcześniej nie złożył takiego oświadczenia przesyłając je na adres pocztowy lub na adres e-mail.
4.   Klient ma obowiązek zwrócić produkt firmie VITUS  lub przekazać ją osobie upoważnionej przez przedsiębiorcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
5.   W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Sklep internetowy zwraca wszelkie otrzymane od Klienta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, za wyjątkiem kosztów dodatkowych wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób oferowany przez Sklep internetowy. Zwrot płatności następuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraził zgodę na inny sposób zwrotu. Zwrot kosztów następuje niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sklep internetowy został poinformowany o odstąpieniu od umowy. Sklep internetowy zastrzega sobie możliwość wstrzymania się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia dowodu jej odesłania.
6.   Sklep Internetowy po otrzymaniu i przyjęciu towaru wystawi Klientowi fakturę korygującą i odeśle ją na adres Klienta
7.   Jeżeli na fakturze znajdują się również inne towary nie podlegające zwrotowi, to na te towary zostanie wystawiona i wysłana do Klienta faktura korygująca.
8.   Towar zwracany należy odesłać przesyłką kurierską lub pocztową na adres:
VITUS ul. Wólczańska 67/1 90-608 Łódź z dopiskiem (zwrot)
9.    Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
10.  Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów:
a.   w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
b.   w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
c.   w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
d.   w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 
Gwarancje
1.   Zamówiony towar jest wysyłany wraz z dowodem kupna (fakturą, paragonem) oraz kartą gwarancyjną, która zawiera warunki gwarancji (uwaga: warunki gwarancji mogą być wydrukowane bezpośrednio na opakowaniu produktu lub w instrukcji obsługi), o ile gwarancja dotyczy tego towaru.
 
Postanowienia końcowe
1.   Zarówno Klient jak i Sklep Internetowy mogą rozwiązać umowę o świadczenie usług droga elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyny.
2.   Klient rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez zgłoszenie żądania usunięcia konta do Sklepu Internetowego.
3.   Sklep Internetowy chcąc rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, poinformuje o tym Klienta na adres mailowy podany podczas rejestracji, w terminie 14 dni przed planowana datą rozwiązania umowy.
4.   Na podstawie przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002r. Nr 144 poz.1204 z późn.zm.) Sklep Internetowy informuje, że aby móc korzystać z zakupów w sklepie Klient powinien dysponować urządzeniem wraz z systemem operacyjnym umożliwiającym uruchomienie przeglądarki internetowej w zalecanej rozdzielczości ekranu: 1024 x 768 pikseli lub wyższej. Ponadto, zgodnie z owymi przepisami informujemy, że umieszczanie przez Klienta na stronach internetowych naszego sklepu jakichkolwiek informacji o charakterze bezprawnym lub informacji naruszających dobre obyczaje, jest zakazane.
5.   Wszystkie informacje, zdjęcia produktów, znaki firmowe producentów są chronione prawami autorskimi. Zabrania się ich kopiowania i rozpowszechniania, używania do celów handlowych lub prezentacji bez zgody właścicieli.
6.   Wszelkie spory wynikłe w związku z realizowaniem sprzedaży przez sklep www.kosmetyki-lecznicze.pl, będą rozstrzygane przez sąd powszechny w Łodzi, właściwy dla siedziby sprzedawcy. Powyższe zastrzeżenie nie dotyczy sporów, w których stroną jest konsument.
7.   Sklep zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie. O każdej zmianie Regulaminu Sklep Internetowy zobowiązany jest poinformować zarejestrowanych użytkowników. Zmiany wchodzą w życie w terminie 14 dni od zawiadomienia o zmianie. Informacje o zmianach będą również publikowane na stronie www.jumikop.pl.
8.   Informacje o towarach podane w sklepie internetowym www.kosmetyki-lecznicze.pl, w szczególności ich opisy, parametry techniczne, ceny oraz dostępność nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego, ale stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego.
Złożenie zamówienia w sklepie internetowym www.kosmetyki-lecznicze.pl oznacza zaakceptowanie postanowień niniejszego Regulaminu w brzmieniu z dnia złożenia zamówienia.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl